විද්වත් සංචිත එකතුව සමාරම්භය (Scholars' Corner)

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text="විද්වත් සංචිත එකතුව සමාරම්භය (Scholars' Corner)" font_container="tag:h2|text_align:left|color:%23dd3333" use_theme_fonts="yes" link="url:https%3A%2F%2Flib.cmb.ac.lk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2FProf.-J.-B.-Dissanayakas-Book-Launch-1.jpg||target:%20_blank|"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
TOP